Politika nestrannosti

CVI, s.r.o., ako certifikačný orgán systémov manažérstva, vyhlasuje, že:

 • chápe dôležitosť nestrannosti pri vykonávaní činností súvisiacich s certifikáciou systému manažérstva;
 • riadi konflikt záujmov;
 • zabezpečuje objektivitu svojich činností súvisiacich s certifikáciou systémov manažérstva;
 • bude udržiavať proces certifikácie čo najjednoduchší a najzrozumiteľnejší pre zákazníkov;
 • sa bude usilovať predchádzať sporom so zainteresovanými stranami a ich sťažnostiam.

Vrcholový manažment certifikačného orgánu sa zaväzuje:

 • k zabezpečeniu nestrannosti činností súvisiacich s certifikáciou systémov manažérstva na všetkých úrovniach;
 • k vytvoreniu, implementácii a udržiavaniu systém manažérstva podľa normy ISO/IEC 17021-1;
 • umožňovať prístup k službám certifikačného orgánu všetkým žiadateľom.
CVI SK - Contact

CVI   Slovensko
 • Adresa
    CVI, s.r.o.
    MPCL 3170/31
    058 01 POPRAD
    Slovensko
 • Telefón
    +421 944 013 365
    +421 948 037 277
 • E-mail
    cvi@cvi.sk