Odvolania a sťažnosti

Všetky žiadosti o informácie, všetky odvolania a sťažnosti rieši CVI podľa svojich interných predpisov promptne rešpektujúc princípy nestrannosti a diskrétnosti.

Zásady riešenia odvolaní a sťažností klientov a certifikovaných subjektov sú uvedené v DOHODE O CERTIFIKÁCII.

Podanie, preskúmanie a rozhodnutie o odvolaniach nevedie ku žiadnym diskriminačným činnostiam proti predkladateľovi odvolania.

Po overení oprávnenosti odvolania / sťažnosti informuje CVI, ak je to možné, predkladateľa o prijatí, resp. neprijatí odvolania / sťažnosti. CVI na požiadanie informuje vo vhodnom čase predkladateľa aj o postupe vo vybavovaní odvolania / sťažnosti a o výsledku.

CVI spolu s klientom a predkladateľom sťažnosti určí, či, a ak áno, potom v akom rozsahu sa zverejní; predmet sťažnosti a jej riešenie. Ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu, rozhodne CVI jednostranne.

CVI SK - Contact

CVI   Slovensko




 • Adresa
    CVI, s.r.o.
    MPCL 3170/31
    058 01 POPRAD
    Slovensko
 • Telefón
    +421 944 013 365
    +421 948 037 277
 • E-mail
    cvi@cvi.sk